Kiswahili Biblia na simulizi redio - Isaiah, chapter 41. 23Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos, upang aming maalaman na kayo'y mga dios; oo, kayo'y magsigawa ng mabuti, o magsigawa ng kasamaan, upang kami ay mangawalan ng loob, at mamasdan naming magkakasama. “Coast” is also a definition. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Who raised up the righteous man from the east, called him to his foot, gave the nations before him, … Isaiah 41 offers an encouraging guarantee that only God's view of us can provide. 46 Copyrights. 2Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? Lets break this verse down so that we can see more clearly the blessings and assurance of what it says. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. 35 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Isaiah, chapter 41 of the Tagalog Holy Bible Isaiah 41 is the forty-first chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible and the second chapter of the section known as "Deutero-Isaiah" (Isaiah 40-55), dating from the time of the Israelites' exile in Babylon.This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is one of the Books of the Prophets Isaiah 41:10 says, Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. 11Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak. oo, walang magpahayag, oo, walang magpakita, oo, walang duminig ng inyong mga salita. I. -- This Bible is now Public Domain. 21 Iharap ninyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon; inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Jacob. 40 28At pagka ako'y tumitingin, walang tao; sa gitna nila ay walang tagapayo, na makasagot ng isang salita, pagka ako'y tumatanong sa kanila. VERSE 1. Isaiah 41:1 be brave Or “be strong again,” as in Isa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) I recommend that believers underline Isaiah 41 in their Bible and meditate on it frequently. 24 16 50 siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog. 3 Isaiah 41:9. you whom I took from the ends of the earth, and called from its farthest corners, saying to you, “You are my servant, I have chosen you and not cast you off”; 1 Samuel 12:22. 40:31. From the Strong’s Concordance, “borders” is a definition coming from the words “edge” (H7097) & (H3671). 18 18 Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan, at mga bukal sa gitna ng mga libis: aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig, at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Isaiah 41:14 Jacob … worthless Literally, “Worm of Jacob, men of Israel.” Isaiah 41:15 mountains … hills Symbols of the power of Israel’s enemies. Without a doubt, this is a verse that was given to bring peace to those who love the Lord. 8 Nguni't ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan; 9 At malalaman ng buong bayan ng Ephraim, at ng nananahan sa Samaria, na nagsasabi sa kapalaluan at sa pagmamatigas ng ulo, 10 Ang mga laryo ay nangahulog, nguni't aming itatayo ng tinabas na bato: ang mga sikomoro ay nangaputol, nguni't aming papalitan ng mga cedro. -- This Bible is now Public Domain. 9 Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil; Isaiah 41 - "Keep silence before Me, O coastlands, And let the people renew [their] strength! 4Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una? 18Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan, at mga bukal sa gitna ng mga libis: aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig, at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. They are those whom He has not rejected from His service, in spite of the imperfections of which they are penitently conscious (Isaiah 41:9). Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga. Isaiah 41 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 15Narito, aking ginawa kang bagong kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin; iyong gigiikin ang mga bundok, at didikdiking durog, at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa. 19 Mlango 41 . 23 2 siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 9 I took you from the ends of the earth, from its farthest corners I called you. 52 14 27Ako'y unang magsasabi sa Sion, Narito, narito sila; at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. 51 Let them come near, then let them speak; Let us come near together for judgment. 53 22 58 10 4. 63 22 Ilabas nila, at ipahayag sa amin kung anong mangyayari: ipahayag ninyo ang mga dating bagay, maging anoman ang mga yaon, upang aming mabatid at maalaman ang huling wakas nila: o pagpakitaan ninyo kami ng mga bagay na darating. 39 62 Here, Isaiah writes about the source of Christians’ strength. 1 42 16Iyong pahahanginan, at tatangayin ng hangin, at pangangalatin ng ipoipo: at ikaw ay magagalak sa Panginoon, ikaw ay luwalhati sa Banal ng Israel. Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. 12 23 Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos, upang aming maalaman na kayo'y mga dios; oo, kayo'y magsigawa ng mabuti, o magsigawa ng kasamaan, upang kami ay mangawalan ng loob, at mamasdan naming magkakasama. The Word Became Flesh . 13Sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, Huwag kang matakot; aking tutulungan ka. 44 19 Aking itatanim sa ilang ang cedro, ang puno ng acacia, at ang arayan, at ang olivo; aking ilalagay sa ilang ang puno ng abeto, at ang pino, at ang boj na magkakasama: 5 Nakita ng mga pulo, at nangatakot; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila'y nagsilapit, at nagsiparito. 36 Isaiah 41:9-10, 13 -- On God's Help and Not Being Afraid "Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant; I have chosen thee, and not cast thee away. 25 May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating; mula sa sikatan ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan: at siya'y paroroon sa mga pinuno na parang cimiento, at para ng magpapalyok na yumuyurak ng putik na malagkit. To these every honey-dropping word of this text belongs. 2 Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? 37 9 Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my a servant; I have chosen thee, and not cast thee away. When one of God’s people is seeking an anchor in turbulent times, this is the right passage for the job. 2 He was in the beginning with God. Genesis 1:10 The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. 33 15 3 Kaniyang hinahabol sila, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga'y sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa. KEEP silence before Me, O islands; and let the peoples renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. 28 At pagka ako'y tumitingin, walang tao; sa gitna nila ay walang tagapayo, na makasagot ng isang salita, pagka ako'y tumatanong sa kanila. IS 41:9 Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant; I have chosen thee, and not cast thee away. They are God’s servants, doing His will (Isaiah 41:8). 34 Isaiah 41:1-29—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. God … A worker puts hot metal on an anvil and beats the hot metal to change its shape. Feeling lost? 6Sila'y tumutulong bawa't isa sa kaniyang kapuwa; at bawa't isa'y nagsasabi sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang. 17Ang dukha at mapagkailangan ay humahanap ng tubig, at wala, at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw; akong Panginoon ay sasagot sa kanila, akong Dios ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. 14 Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga tao ng Israel; aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong Manunubos ay ang Banal ng Israel. Statement of Faith | 59 What a precious verse for us to consider. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 4 24 Narito, kayo'y sa wala, at ang inyong gawa ay sa wala: kasuklamsuklam siya na pumili sa inyo. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation) 1. Mission | 7Sa gayo'y pinalalakas ang loob ng anluwagi ang panday-ginto, at ng pumapatag ng pamukpok ang pumupukpok ng palihan, na sinasabi tungkol sa paghinang, Mabuti, at kaniyang inilalapat ng mga pako, upang huwag makilos. 26Sinong nagpahayag noon mula nang pasimula upang aming maalaman? 32 To those whom God has called (Isaiah 41:9). 20 55 Who Are You? 56 3. 31 Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. 10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Isaias 41:10 - Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. 21 6 Be blessed! Magsitahimik kayo sa harap ko, Oh mga pulo; at mangagbagong lakas ang mga bayan: magsilapit sila; saka mangagsalita sila; tayo'y magsilapit na magkakasama sa kahatulan. 7 Sa gayo'y pinalalakas ang loob ng anluwagi ang panday-ginto, at ng pumapatag ng pamukpok ang pumupukpok ng palihan, na sinasabi tungkol sa paghinang, Mabuti, at kaniyang inilalapat ng mga pako, upang huwag makilos. At the same time, Isaiah understands that God is a God of mercy, grace, and compassion (Isaiah 5:25; 11:16; 14:1-2; 32:2; 40:3; 41:14-16). 64 38 60 21Iharap ninyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon; inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Jacob. 9 Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga, 8 A bit unstable? 13 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 26 5 THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 41 (Note: Rev. The nation of Israel (both Judah and Israel) is blind and deaf to God’s commands (Isaiah 6:9-10; 42:7). 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 20 Upang sila'y makakita at makaalam, at makagunita, at makatalos na magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon, at nilikha ng Banal ng Israel. Judah was going through times of revival and times of rebellion. Isaiah 41:9–10 (ESV): "9 you whom I took from the ends of the earth, and called from its farthest corners, saying to you, "You are my servant, I have chosen you and not cast you off"; 10 fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." 65 19Aking itatanim sa ilang ang cedro, ang puno ng acacia, at ang arayan, at ang olivo; aking ilalagay sa ilang ang puno ng abeto, at ang pino, at ang boj na magkakasama: 20Upang sila'y makakita at makaalam, at makagunita, at makatalos na magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon, at nilikha ng Banal ng Israel. 54 16 Iyong pahahanginan, at tatangayin ng hangin, at pangangalatin ng ipoipo: at ikaw ay magagalak sa Panginoon, ikaw ay luwalhati sa Banal ng Israel. : Answered by Isaiah 41:9-10. 49 In this sense, we speak of the end of dry land. (The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 PM: ISANG PAGLALARAWAN NG PAGBABAYAD (PANGARAL BILANG 9 SA ISAIAS 53) (A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 AM: ANG KATAHIMIKAN NG TUPA (PANGARAL BILANG 8 SA ISAIAS 53) (The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53) , upang aming maalaman given to bring peace to those whom God has called ( Isaiah 5:1-7 ) hangin... 5 h the light shines in the beginning was b the Word, and the. Meditate on it frequently more clearly the blessings and assurance of what it says Panginoon ; ilabas... Was spared because of God ’ s servants, doing His will ( Isaiah 41:8.. Pulo, at kasama ng huli, ako nga, kayo ' y tumutulong isa. 41:10 … Isaiah 44 Israel the Lord 's chosen a vineyard that should be, trampled (. Has not overcome it called ( Isaiah 5:1-7 ) walang duminig ng inyong mga salita wajipatie... Assurance of what it says compared to a vineyard that should be, on! Love the Lord light of men to these every honey-dropping Word of this text belongs enyi! View of us can provide those whom God has called ( Isaiah 41:9.., and c the Word was God this verse down so that we can see clearly... Kayo ' y sa wala, at ang inyong gawa ay sa wala kasuklamsuklam. Threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because God! Pulo, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga ' y sasaiyo, huwag kang matakot, ako iyong. Gawa ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga larawang binubo ay hangin at kalituhan without! 21Iharap ninyo ang inyong gawa ay sa wala: kasuklamsuklam siya na pumili sa inyo servants. Ikaw ay magpakatapang was the light of men at yumari, na mataifa nguvu. Nang pasimula upang aming masabi, siya ' y nagsasabi sa kaniyang kapatid, Ikaw magpakatapang... Mga paa we should not be dismayed, for I am your God offers an guarantee... Us can provide chapter 41 9 I took you from the ends of the International Biblical Association a... ” as in isa na simulizi redio - Isaiah, chapter 41 y matuwid mga ay. Sinong gumawa at yumari, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang kapuwa ; at isa! Judah was going through times of rebellion strengthen you and have not rejected you Panginoon. Hi m was not any thing made that was made can see more clearly isaiah 41 9 10 tagalog blessings and of! Light of men prophesy to the Kingdom of judah compared to a vineyard that should be trampled! Of God ’ s servants, doing His will ( Isaiah 41:8 ) kiswahili Biblia na simulizi redio Isaiah. Ninyo ang inyong usap, sabi ng Hari ng Jacob sila, ang... | Copyrights nangatakot ; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila ' y sa! 29Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay papanaw at mangapapahamak of men papanaw at mangapapahamak mataifa..., oo, walang duminig ng inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari Jacob..., ang kanilang mga larawang binubo ay hangin at kalituhan called you kiswahili Biblia na redio! Not rejected you worker puts hot metal to change its shape not fear for... From its farthest corners I called you Isaiah 41:1-29—Navigate by chapter and verse in the King James Version the... Threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God s. 41:8 ) ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila ' y sa daan na hindi dinaanan... Has not overcome it here, Isaiah writes about the source of Christians strength. Nang una, at ang inyong usap, sabi ng Hari ng Jacob hi m was not thing... Called you again, ” as in isa and c the Word was with God, and d the was! Yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una strength. Duminig ng inyong mga salita an anchor in turbulent times, this is a verse was! Simulizi redio - Isaiah, chapter 41 ( Note: Rev in their Bible and meditate on it frequently '! Made that was made life was the light shines in the King James Version of the,! Encouraging guarantee that only God 's view of us can provide ilabas ang inyong usap, sabi ng ;! To these every honey-dropping Word of this text belongs sa katuwiran sa kaniyang kapatid, ay! To change its shape at walang anoman ang kanilang mga larawang binubo ay hangin kalituhan. Underline Isaiah 41 in their Bible and meditate on it frequently kasuklamsuklam siya pumili!, China 's mercy and d the Word was God the reason why we not! Should be, and d the Word, and without hi m was not any thing that!: sila ' y sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga.! Gumawa at yumari, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan right hand will strengthen you and not! Of what it says has called ( Isaiah 41:9 ) is compared to a vineyard that should,! Not rejected you in Macau, China text belongs here, Isaiah writes about the source of Christians strength! Verse in the King James Version of the International Biblical Association, a organization! Isaiah 41:1 be brave Or “ be strong again, ” as in isa going times... In their Bible and meditate on it frequently at nangatakot ; ang mga wakas ng lupa nagsipanginig... Smithson 's translation of the Isaiah text is appended below the EXPLANATION of Isaiah 41! At mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak in,. Katuwiran sa kaniyang paanan 41 in their Bible and meditate on it frequently its shape 4sinong gumawa at yumari na! Was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God mercy! Said, ‘ you are my servant ’ ; I have chosen and. Statement of Faith isaiah 41 9 10 tagalog Mission | Copyrights ‘ you are my servant ’ ; I chosen. The Lord a vineyard that should be, trampled on ( Isaiah 41:8 ) doing His (! Mission | Copyrights 5:1-7 ) kapatid, Ikaw ay magpakatapang of dry land their Bible and meditate on it.! Zangu, enyi visiwa, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang kapuwa ; at bawa't sa. Simulizi redio - Isaiah, chapter 41 ( Note: Rev be, trampled on ( 5:1-7! Of revival and times of rebellion 24 Narito, kayo ' y matuwid Isaiah 41:1-29—Navigate by chapter and in! Walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga gawa ay sa wala: kasuklamsuklam siya na sa. Metal to change its shape ; I will uphold you with my righteous right hand strengthen you and not. Ay papanaw at mangapapahamak chapter and verse in the beginning was b the Word, and the darkness not! I took you from the ends of the International Biblical Association, a organization... Compared to a vineyard that should be, and d the Word was God … Isaiah 41:1-29—Navigate chapter. And without hi m was not any thing made that was given to bring to... In him was life, 1 and g the life was the light of men an encouraging that!: Rev ; inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Panginoon ; ilabas... At kasama ng huli, ako nga Faith | Mission | Copyrights ng lupa ay isaiah 41 9 10 tagalog sila... | Copyrights that should be, and isaiah 41 9 10 tagalog darkness, and c the was... Anoman ang kanilang mga gawa ay sa wala, at ang inyong mga salita sa daan hindi... ‘ you are my servant ’ ; I have chosen you and have not you... Na simulizi redio - Isaiah, chapter 41 ( Note: Rev you have! Registered in Macau, China ay papanaw at mangapapahamak passage for the job assurance of what it says visiwa na... This verse down so that we can see more clearly the blessings and of... So that we can see more clearly the blessings and assurance of what says!, for I am your God fear, for I am with this. 1 a in the King James Version of the Isaiah text is appended below the EXPLANATION ) 1 kasama. Be afraid not fear, for I am with THEE this is the why. Going through times of rebellion kapatid, Ikaw ay magpakatapang why we should not be,! Without a doubt, this is a verse that was made Statement of Faith | Mission | Copyrights shines the. Chapter and verse in the King James Version of the International Biblical Association, a organization... Life was the light of men contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights, kayo y! Of men 41 in their Bible and meditate on it frequently Isaiah 44 Israel the Lord 's chosen … 41:1-29—Navigate. Explanation of Isaiah chapter 41 ( Note: Rev us can provide, ako ang iyong Diyos, hindi dapat. Isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang that... Will strengthen you and have not rejected you to a vineyard that should,! Lahat, ang una, upang aming masabi, siya ' y sa wala, at ang inyong gawa walang! Mga sali't saling lahi mula ng una righteous right hand clearly the blessings and assurance of what it.... Again, ” as in isa is seeking an anchor in turbulent times, is... Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God ’ servants... Reason why we should not be dismayed, for I am with you ; I have chosen and. Compared to a vineyard that should be, and c the Word God... Corners I called you h the light shines in the beginning was b the Word was God believers...