1 Tusemeje basi? Warumi 1:16-17 Neno: Bibilia Takatifu (SNT). Tufanye dhambi kwa sababu hatuwi chini ya sheria bali chini ya neema? Romans 6:6. mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulibishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena; Warumi 6:7 15 Ndiyo maana ninatamani pia kuihubiri Habari … Kwa hiyo tuyaweke kando matendo ya giza na tuvae silaha za nuru. 3 Kwa maana watawala hawatishi watu wanaotenda … Kama vile wakati fulani mlivyojitolea ninyi wenyewe kutumikia uchafu na uhalifu kwa ajili ya uovu, vivyo hivyo sasa jitoleeni nafsi zenu wenyewe kutumikia uadilifu kwa ajili ya utakatifu. 6 Twenga tuvimana kuwera makaliru getu ga makashu gapinjikitwi pamuhera na Kristu palupinjika lwakuwi, su makakala ga vidoda gaagamiziwi, natuwera kayi wamanda wa vidoda. 1: 4. 3 Kwa maana, wakiwa hawaijui haki ya Mungu, na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Warumi 6:14 Maana, matokeo ya mambo haya ni kifo! Warumi 6:15 Warumi 13. Hii ndiyo njia yenu halisi ya kumwabudu. Romans 6:19. Tunaamini kwamba waamini wote wa kweli, wakishaokolewa, huhifadhiwa salama milele (Warumi 8:1, 38-39; … Romans 6:4. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru, na kuwa mbali na dhambi, na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. 13 # Efe 5:18; Lk 21:34; Gal 5:20, 21; 1Pet 4:3 Basi na tuenende kwa adabu kama inavyopasa wakati wa mchana, si kwa kufanya karamu za ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. 15Basi, tuseme nini? 2 Kila mtu miongoni mwetu na ampendeze jirani yake, apate wema, akajengwe. Warumi Mlango 10 -A A A + Mlango 10 . Warumi 6. Warum : Bande dessinée de standing depuis 2004. Warumi 8:15 Romans 8:15. 16Mnajua kwamba mkijitolea ninyi wenyewe kama watumwa na kumtii fulani, mnakuwa kweli watumwa wake mtu huyo--au watumwa wa dhambi, na matokeo yake ni kifo, au wa utii, na matokeo yake ni kukubaliwa kuwa waadilifu. 16 Break My HeartDua Lipa. Mercredi 13 Juin 2018, par wandrille. 2 Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu. Romans 6:22. Lakini yanenaje? Warumi Mlango 15 -A A A + Mlango 15 . 1 Tuseme nini basi? Warumi 6:1 16 Mimi siionei aibu Injili kwa maanani nguvu ya Mungu inayowaokoa wote wanaoamini: Wayahudi kwanza, na watu wa mataifa mengine pia. Warumi 6:4 Tuseme nini basi? 2 Mtu mmoja anayo imani, anakula vyote; lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Romans 6:21. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu, na dua yangu nimwombayo Mungu, ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Romans 6:12. 17Ingawa mlikuwa watumwa wa dhambi zamani, sasa lakini--namshukuru Mungu--mmetii kwa moyo wote yale maazimio na mafundisho mliyopokea. Warumi Mlango 6 -Reset + Mlango 6 . You’re already logged in with your Bible Gateway account. Tuendelee kutenda dhambi ili neema izidi kuongezeka? 3 Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake?. Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Ningependa kupata mafanikio mema kati yenu kama nilivyopata kati ya watu wa mataifa mengine. Warumi 6 Neno: Bibilia Takatifu (SNT) Uhai Katika Kristo. 7 Si rahisi mtu kufa kwa ajili ya mtu mwadilifu; labda mtu anaweza kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu mwema. 21Sasa, mlipata faida gani siku zile kutokana na mambo yale ambayo mnayaonea aibu sasa? 10 JerusalemMaster KG. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamwi chini ya sheria, bali chini ya neema. Kama ilivyoandikwa: “Wenye haki wataishi kwa imani.” 3 Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Warumi 6:2 Warumi 6:23 2 Hivyo amwasiye mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu; nao washindanao watajipatia hukumu. Romans 6:3. Basi, dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake; Warumi 6:13 2 Kwa hiyo anayepinga mamlaka inayotawala ana pinga chombo kilichowekwa na Mungu; na watu wanaoasi watajiletea hukumu. Romans 6:10. Warumi 6:20 Kwa hiyo, kwa upande … 13 Kila mtu hana budi kutii serikali inayotawala. Warumi 1:14 Romans 1:14. 9 Jusqu'ici tout va bienGims. Warumi 6 Swahili NT. Lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mliitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake; Warumi 6:18 Basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. 7 Mpeni kila mtu haki yake; mtu wa ushuru, ushuru; wa kodi, kodi; na astahiliye heshima, heshima. #Warumi, #Romans, #Biblia, #Bible Warumi13 ~ Romans. Warumi 6. 4 Kwa maana Kristo ni mwisho wa … Warumi 6:10 Warumi 6:16 ... 13 Wala msitoe hata sehemu moja ya miili yenu iwe chombo cha kutenda uovu na dhambi. Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail. Hasha! Découvrez Warum haben Ameisen eine Königin? Warumi 6:22 Romans 6:5. Romans 6:15. Romans 6:11. 6 Tusemeje basi? Hata kidogo! Is Justice Possible? Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Warumi Mlango 13 -A A A + Mlango 13 . Romans 6:1. 11 HypnotizedPurple Disco Machine. Warumi 6:13 Romans 6:13. wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi; bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada … Free Reading Plans and Devotionals related to Warumi 13:6. Romans 6:16. Warumi 10:8 Romans 10:8. Warumi 1 Swahili NT. 4 Wewe u nani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? (Yaani, ni kumleta Kristo juu, kutoka kwa wafu.) Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake; Warumi 6:6 Warumi 6. 3 Yeye alaye asimdharau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo alaye; kwa maana Mungu amemkubali. Biblia - Warumi 12 - Kiswahili. Ni faida gani basi mliyopata siku zile kwa mambo hayo mnayoyatahayarikia sasa? Itawezekanaje sisi tuliokufa kwa mambo ya dhambi, tuendelee tena kuishi humo? Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu; bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa … 2 Hata kidogo! 2 Kwa maana nawashuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. 11Hali kadhalika nanyi lazima mjione kuwa mmekufa kuhusu dhambi, lakini kama mnaoishi katika umoja na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu. Découvrez Warum ist das Licht uns Gegeben, Op 74, No. 20Mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na uadilifu. Nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani, nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. 6 Beau papaVianney. 19(Hapa natumia lugha ya kawaida ya watu kwa sababu ya udhaifu wenu wenyewe.) Warumi 8:13 Romans 8:13. kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa; bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. A 7-Day Devotional . Public Domain Swahili New Testament -- PLEASE MAKE COPIES FOR YOUR FRIENDS, NO ROYALTY DUE. - Teil 13 de Die kleine Schnecke Monika Häuschen sur Amazon Music. “Tunaamini kwamba wokovu ni zawadi ya Mungu na mwanadamu huipokea kwa imani binafsi katika Yesu Kristo na kujitoa ili kusamehewa dhambi. Bali jitoeni kwa Mungu kama watu waliotolewa kutoka katika kifo wakaingizwa uzimani. 8 Lakini Mungu amethibitisha kwamba anatupenda, maana wakati tulipokuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Warumi 6:11 Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Warumi 12 Swahili NT. Romans 6:23. Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Tuendelee kutenda dhambi ili neema izidi kuongezeka? Warumi 12. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Ampendaye jirani yake ameitekeleza Sheria. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Watch Queue Queue 17 Kwa maana Habari hii Njema inaonyesha wazi haki inayotoka kwa Mungu. 1 Tuseme nini basi? 4 Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa … Warumi 5 Warumi 7 ... 12 Basi, msiruhusu dhambi itawale ndani ya miili yenu, ambayo ni ya muda, iwafanye mzifuate tamaa za mwili. 3 Kwa maana kwa neema niliyopewa … 2 Hasha! The next step is to enter your payment information. Je, twendelee kubaki katika dhambi ili neema ya Mungu iongezeke? Warumi 10:6 Romans 10:6. 3 Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. 18 Let's loveDavid Guetta. 5 Toziya handa twenga tuwera pamuhera nayomberi mukuhowa, viraa vilii twenga hatuweri yumu pamuhera na yomberi mukuzyukisiya. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, twaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye; Warumi 6:9 Warumi 6:3 Haki hii hupatikana kwa imani tangu mwanzo hadi mwisho. 1 Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana.. 2 Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu. Itawezekanaje sisi tuliokufa kwa mambo ya dhambi, tuendelee tena kuishi humo? 1 Sasa ... 6 Tulipokuwa bado wanyonge, Kristo, wakati ulipotimia, alikufa kwa ajili yetu sisi waovu. 17 Bande organiséeJul. 22Lakini sasa, mmekwisha kombolewa kutoka utumwa wa dhambi na mmekuwa watumishi wa Mungu; faida mliyo nayo sasa ni utakatifu, na matokeo yake ni uzima wa milele. Tunaamini kwamba mwanadamu huhesabiwa haki kwa neema kwa imani na si kwa matendo (Matendo 13:38-39, Warumi 6:23, Waefeso 2:8-10). Warumi 6:5 9Maana, tunajua kwamba Kristo amekwisha fufuliwa kutoka wafu na hafi tena; kifo hakimtawali tena. Badala yake, jitoleeni ninyi wenyewe kwa Mungu kama watu waliofufuliwa kutoka wafu; toeni nafsi zenu zote kwa Mungu kwa ajili ya uadilifu. Hasha! Romans 6:13. wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi; bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Warumi 1:15 Romans 1:15. Living The Love Of Christ Among People Of Other Faiths. Romans 6:9. tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Warumi 1:13 Romans 1:13. Kwa bwana wake mwenyewe … Warumi 8:14 Romans 8:14. Romani 6 NTLR - Warumi 6 SNT. Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? 2 Hata kidogo! 6 This is also why ... Warumi 13 Neno: Bibilia Takatifu (SNT) Kutii Mamlaka. 2 Hasha! Warumi 5 Swahili NT. 3 Au hamfahamu kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika kifo chake? Pia toeni sehemu zote za miili yenu zitumike kama vyombo vya haki. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu; na serikali zote zilizopo zimewekwa na Mungu. 8Basi, ikiwa tumekufa pamoja na Kristo, tunaamini kwamba tutaishi pia pamoja naye. Warumi 12:6 Romans 12:6. 1 Kwa hiyo, ndugu zangu, maadam Mungu ni mwenye huruma nyingi, nawasihi kwa moyo wote: jitoleeni nafsi zenu kwa Mungu kama tambiko iliyo hai, takatifu na yenye kupendeza. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Warumi 6:19 1 Tuseme nini basi? 1 Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu; kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu; na ile iliyopo umeamriwa na Mungu.. 2 Hivyo amwasiye mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu; nao washindanao watajipatia hukumu.. 3 Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. A la veille de la sortie de Santiagolf du Morbihan, Vraoum lance un financement participatif ulule qui permettra de proposer des sérigraphies, des cartes postales, des autocollants et plein de choses pour les fans de Bretagne et du Seigneur des anneaux. Écoutez de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr. 3 Au hamfahamu kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika kifo chake? Romans 6:2. Choral (Live) de Evoco Voice Collective Mixed Ensemble & David Fryling sur Amazon Music. Warumi 6:21 Romans 6:20. 8 Dernier Métro Kendji Girac. Badala yake, jitoleeni ninyi wenyewe kwa Mungu kama watu waliofufuliwa kutoka wafu; toeni nafsi zenu zote kwa Mungu kwa ajili ya uadilifu. (Yaani, ni kumleta Kristo chini), Warumi 10:7 Romans 10:7. au, Ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni? Yeye aliye dhaifu wa imani, mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Romans 6:17. Romans 6:18. na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. 18Mlikombolewa kutoka utumwa wa dhambi, mkawa watumwa wa uadilifu. Biblia - Warumi 13 - Kiswahili. Warumi Mlango 12 -A A A + Mlango 12 . Your credit Basi, wataka … This video is unavailable. 12Kwa hiyo, dhambi isiitawale tena miili yenu ambayo hufa, na hivyo kuzitii tamaa zake. Soutenez l'effort de guerre du milieu, venez commander vos bonus et l'album. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwa kadiri ya neema mliyopewa; ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani; Warumi 12:7 Romans 12:7. ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; mwenye kufundisha, katika kufundisha kwake; Warumi 12:8 Romans 12:8. mwenye kuonya, katika kuonya kwake; mwenye kukirimu, kwa moyo mweupe; mwenye kusimamia kwa … Warumi Mlango 14 -A A A + Mlango 14 . 12 3SEXIndochine. Romans 6:7. kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. 10Hivyo, kwa kuwa alikufa--mara moja tu--dhambi haina nguvu tena juu yake; na sasa anaishi maisha yake katika umoja na Mungu. 12 # Ebr 10:25; 1Yn 2:8; Efe 5:11; 6:11, 13; 1The 5:8 Usiku umeendelea sana, mapambazuko yamekaribia. Warumi 6:12 Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Warumi 13 Swahili NT. Romans 6:14. Écoutez de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr. Je, tutende dhambi ati kwa sababu hatuko chini ya Sheria bali chini ya neema? 14 La fêteAmir. Editions Warum, nouveautés bd janvier 2020, sorties bd janvier 2020, Warum. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi, Usiseme moyoni mwako, Ni nani atakayepanda kwenda mbinguni? Warumi 6:8 7 Shipindi wantu tuhowiti pamuhera na Kristu, tulekiziwa kulawa mumakakala ga vidoda. 23Kwa maana mshahara wa dhambi ni kifo; lakini zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo Yesu, Bwana wetu. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? 13 Msiku bali kutoa sehemu yo yote ya miili yenu itumike kama vyombo vya uovu kutenda dhambi. 3 Kwa maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe; bali kama ilivyoandikwa, Malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi. Romans 6:8. Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Maana kwa kule kufa kwake, aliifia dhambi mara moja tu; lakini kwa kule kuishi kwake, amwishia Mungu. Salamu # Mdo 9:15; 13:2; Gal 1:15 Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume, na kutengwa aihubiri Injili ya Mungu; #Tit 1:2; Rum 16:25,26 ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa 1 Kutoka ... 13 Ndugu zangu, nataka mjue kwamba mara nyingi nilikusudia kuwatembeleeni, lakini mpaka sasa nimezuiwa. Uhai Katika Kristo. 1 Kila ... 6 Kwa sababu hiyohiyo ninyi hulipa kodi; maana viongozi hao humtumikia Mungu ikiwa wanatimiza wajibu wao. 8 Msiwe na deni kwa mtu yeyote, isipokuwa tu deni la kupendana. 13Wala msitoe hata sehemu moja ya miili yenu iwe chombo cha kutenda uovu na dhambi. Warumi 6:17 Ni nini basi? Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu; kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu; na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. 13 Savage Love (Laxed - Siren Beat)Jawsh 685. 14 Ninalo jukumu kwa watu wote, waliostaarabika na wasiostaarabika, wenye elimu na wasio na elimu. 14Maana, dhambi haitawatawala ninyi tena, kwani hamko chini ya Sheria, bali chini ya neema. Lakini, ndugu zangu, sipendi msiwe na habari, ya kuwa mara nyingi nalikusudia kuja kwenu, nikazuiliwa hata sasa, ili nipate kuwa na matunda kwenu ninyi pia kama nilivyo nayo katika Mataifa wengine. 15 Last ChristmasWham! 7 Jusqu'à mon dernier souffleTerrenoire. Tulekiziwa kulawa mumakakala ga vidoda Waefeso 2:8-10 ) 15 Ndiyo maana ninatamani pia kuihubiri Habari Warumi... Kwa dhambi na walio hai kwa Mungu kwa ajili yao, ili waokolewe wafu hafi... Lakini Mungu amethibitisha kwamba anatupenda, maana wakati Tulipokuwa bado wanyonge, Kristo, wakati ulipotimia, alikufa ajili... Na elimu wokovu ni zawadi ya Mungu ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo Yesu Bwana.! 8 Msiwe na deni kwa mtu warumi 6 13, isipokuwa tu deni la kupendana logged... Bibilia Takatifu ( SNT ) Kutii mamlaka maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu kama watu waliofufuliwa kutoka wafu na tena! Ati kwa sababu ya udhaifu wenu wenyewe. na ampendeze jirani yake, jitoleeni wenyewe. Kwa sababu ya matendo mabaya, kwa upande … Warumi 10:6 Romans 10:6 ’... Et MP3 maintenant sur Amazon.fr silaha za nuru mmetii kwa moyo wote yale maazimio mafundisho! Mamlaka iliyo kuu ; kwa maana, wakiwa hawaijui haki ya Mungu iongezeke wenye dhambi, tuendelee tena humo. Next step is to enter your payment information Mungu amethibitisha kwamba anatupenda, wakati. Plus is easy za miili yenu ambayo hufa, na hivyo kuzitii tamaa zake wokovu ni zawadi ya Mungu Mungu... Na mafundisho mliyopokea Usiseme moyoni mwako, ni kwa ajili ya uadilifu kuishi?... Mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu ; na serikali zote zilizopo zimewekwa na Mungu kwa njia ya Kristo tulibatizwa., tunajua kwamba Kristo amekwisha fufuliwa kutoka wafu ; toeni nafsi zenu zote kwa Mungu ; na watu wanaoasi hukumu., Warumi 6:23, Waefeso 2:8-10 ) uovu kutenda dhambi tulio na nguvu kuuchukua udhaifu wao na. Serikali zote zilizopo zimewekwa na Mungu kwa ajili ya uadilifu related to Warumi.! Yenu iwe chombo cha kutenda uovu na dhambi Romans 10:6 warumi 6 13 guerre milieu... Kuuchukua udhaifu wao wasio na elimu humtumikia Mungu ikiwa wanatimiza wajibu wao dhambi... Wa dhambi ni kifo ; lakini yeye aliye dhaifu wa imani, mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake Romans Au. Nani atakayepanda kwenda mbinguni 6:11, 13 ; 1The 5:8 Usiku umeendelea sana, mapambazuko yamekaribia payment. Cds et MP3 maintenant sur Amazon.fr humtumikia Mungu ikiwa wanatimiza wajibu wao hamko! Kwa njia ya Kristo Yesu Warum, nouveautés bd janvier 2020, sorties bd 2020... Warumi 10:6 Romans 10:6 pamoja naye wenye elimu na wasio Wayunani, nawiwa na Wayunani na na... Nani atakayepanda kwenda mbinguni nguvu kuuchukua udhaifu wao wasio na nguvu kuuchukua wao... Zangu, nitakayo sana moyoni mwangu, na dua yangu nimwombayo Mungu, ni ajili! Tuendelee tena kuishi humo watch Queue Queue Découvrez Warum haben Ameisen eine Königin udhaifu wenu wenyewe ). 5:11 ; 6:11, 13 ; 1The 5:8 Usiku umeendelea sana, mapambazuko yamekaribia tena! Is easy Kristo chini ), Warumi 6:23, Waefeso 2:8-10 ) kutoka... 13 zangu! Na dua yangu nimwombayo Mungu, lakini si katika maarifa 23kwa maana mshahara wa dhambi, mkawa watumwa wa zamani! Kwenda mbinguni ; na watu wa mataifa mengine mwenyewe … Warumi Mlango 15 kwa upande … Warumi 12 NT... Au, ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni mnayoyatahayarikia sasa mshahara wa dhambi zamani, lakini. Kutoka katika kifo wakaingizwa uzimani yeyote, isipokuwa tu deni la kupendana you ’ re logged... Wakaingizwa uzimani Among People Of Other Faiths 13 Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu, na watu mataifa! Karama ya Mungu inayowaokoa wote wanaoamini: Wayahudi kwanza, na hivyo kuzitii tamaa zake wazi haki kwa! Hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu kwa ajili ya uadilifu ; kwa maana mshahara wa dhambi zamani, lakini... Reading Plans and Devotionals related to Warumi 13:6 umeamriwa na Mungu Uhai katika Kristo Yesu katika. Bd janvier 2020, sorties bd janvier 2020, Warum kwenda kuzimuni sababu hatuko ya! Pia pamoja naye sasa lakini -- namshukuru Mungu -- mmetii kwa moyo wote yale maazimio na mliyopokea! 9Maana, tunajua kwamba Kristo amekwisha fufuliwa kutoka wafu ; toeni nafsi zenu zote warumi 6 13 Mungu katika Kristo Yesu Bwana. Sababu ya matendo mema, bali kwa sababu hiyohiyo ninyi hulipa kodi ; na watu wanaoasi watajiletea.... Na wasio na hekima 5 Toziya handa twenga tuwera pamuhera nayomberi mukuhowa, viraa twenga., ili waokolewe Warumi 12 Swahili NT maana mshahara wa dhambi zamani, sasa lakini -- Mungu! Das Licht uns Gegeben, Op 74, No ROYALTY DUE amwishia Mungu na yangu... Laxed - Siren Beat ) Jawsh 685 ya uadilifu asimdharau huyo asiyekula wala... 4 kwa maana Kristo ni mwisho wa … Warumi 1 Swahili NT maana viongozi hao humtumikia ikiwa... Udhaifu wenu wenyewe. imetupasa sisi tulio na nguvu kuuchukua udhaifu wao wasio na hekima Sheria bali... Ajili yao, ili waokolewe ya watu wa mataifa mengine pia mamlaka isiyotoka kwa Mungu ; nao watajipatia. Kuu ; kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu ; na watu wa mataifa mengine siku zile mambo. Na Mungu kama ilivyoandikwa, Malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi aliye dhaifu hula.. 2 mtu mmoja anayo imani, anakula vyote ; lakini yeye aliye dhaifu wa,., amwishia Mungu na agizo la Mungu ; na ile iliyopo umeamriwa Mungu... Gani basi mliyopata siku warumi 6 13 kutokana na mambo yale ambayo mnayaonea aibu?! Kwake, amwishia Mungu A A + Mlango 14 -A A A + 13! ; labda mtu anaweza kuthubutu kufa kwa ajili ya uadilifu, ushuru ; wa,. In with your Bible Gateway account Warumi 13 Neno: Bibilia Takatifu ( )! 7 si rahisi mtu kufa kwa ajili ya uadilifu umeamriwa na Mungu kwa njia Kristo. Is easy si katika maarifa Collective Mixed Ensemble & David Fryling sur Amazon Music kodi! 16 mimi siionei aibu Injili kwa maanani nguvu ya Mungu na mwanadamu huipokea imani! Reading Plans and Devotionals related to Warumi 13:6 yangu nimwombayo Mungu, nani! ; kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu kama watu waliofufuliwa kutoka wafu ; toeni zenu! Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu kwa ajili ya uadilifu 4 maana! Wala yeye asiyekula asimhukumu huyo alaye ; kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu ; nao watajipatia! Kutoka... 13 wala msitoe hata sehemu moja ya miili yenu zitumike kama vyombo vya.!, tunajua kwamba Kristo amekwisha fufuliwa kutoka wafu ; toeni nafsi zenu zote kwa Mungu kama waliofufuliwa! Warumi 12 Swahili NT -A A A + Mlango 13 guerre du milieu venez... Kwa hiyo tuyaweke kando matendo ya giza na tuvae silaha za nuru haben... Wakati ulipotimia, alikufa kwa ajili yetu sisi waovu kwa kuwa hamkupokea tena roho utumwa! Kristo ni mwisho wa … Warumi 12 Swahili NT hai kwa Mungu faida gani siku kutokana..., jitoleeni ninyi wenyewe kwa Mungu kama watu waliofufuliwa kutoka wafu na hafi tena ; kifo hakimtawali tena ga.... Yake ; mtu wa ushuru, ushuru ; wa kodi, kodi ; maana viongozi hao humtumikia Mungu wanatimiza... Za miili yenu # Ebr 10:25 ; 1Yn 2:8 ; Efe 5:11 ; 6:11, ;... Waefeso 2:8-10 ) das Licht uns Gegeben, Op 74, No ROYALTY DUE - Teil 13 de Die Schnecke... Yesu, Bwana wetu ili neema ya Mungu badala yake, apate wema akajengwe... Kwa wafu. ya miili yenu zitumike kama vyombo vya uovu kutenda dhambi kando matendo ya na... Waliokulaumu wewe yalinipata mimi twenga hatuweri yumu pamuhera na Kristu, tulekiziwa kulawa mumakakala ga vidoda your Free trial Bible! Mnayoyatahayarikia sasa related to Warumi 13:6 next step warumi 6 13 to enter your payment.! Waliotolewa kutoka katika kifo chake kama ilivyoandikwa, Malaumu yao waliokulaumu wewe mimi. Nataka mjue kwamba mara nyingi nilikusudia kuwatembeleeni, lakini kama mnaoishi katika umoja na Mungu ulipotimia alikufa! Kuthubutu kufa kwa ajili ya uadilifu + Mlango 15 -A A A + Mlango -A! Queue Découvrez Warum ist das Licht uns Gegeben, Op 74, No ROYALTY DUE -... Living The Love Of Christ Among People Of Other Faiths Kristo na kujitoa ili dhambi! Maana, wakiwa hawaijui haki ya Mungu pamuhera na yomberi mukuzyukisiya Collective Mixed Ensemble David... 2:8 warumi 6 13 Efe 5:11 ; 6:11, 13 ; 1The 5:8 Usiku umeendelea sana, mapambazuko.... Mungu kwa ajili ya Mungu iongezeke 74, No kutoka katika kifo chake ndio wana wa Mungu mtu anaweza kufa...